top of page
  • Instagram

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1) ALGEMEEN


Door het afsluiten van een overeenkomst (bestelbon ondertekenen, betaling uitvoeren, …) wordt verondersteld dat de klant zonder voorbehoud de algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van het contract, aanvaardt.
De algemene voorwaarden kunnen indien nodig aangevuld worden met bijzondere voorwaarden, alsook met voorwaarden die vermeld staan op de factuur naar onze klant. Er zijn geen andere contractuele documenten van toepassing in de contractuele relatie tussen Parca bv en de klant. Deze algemene voorwaarden vervangen alle mondelinge en/of schriftelijke akkoorden die eventueel voordien door Parca bv zijn afgesloten. De offerte is 1 maand geldig na offerte datum. Op alle werken is 10 jaar garantie – exclusief herstellingswerken. Bij grote prijsschommeling wordt de eenheidsprijs aangepast als de offertedatum en uitvoeringsdatum meer dan 2 maand verschillen.

 


2) PRIJS


De opgegeven prijs aangeduid met VH in de betreffende rubriek, betreft een prijs op basis van de vermoedelijke hoeveelheid is bepaald aan de hand van de opgegeven en ter beschikking gestelde informatie. Bij voltooiing van de werken wordt een definitieve opmeting gedaan aan de hand waarvan deze vermoedelijke hoeveelheid wordt bepaald. De opdrachtgever verklaart zich akkoord dat de opmeting wordt gedaan door onder toezicht van de uitvoerder en de aldus bepaalde prijs.
Onvoorziene werken worden in regie-uren gerekend met gebruikte materialen of worden aan vastgelegde eenheidsprijzen uitgevoerd.
Containerkosten voor meegenomen afval wordt doorgerekend aan de klant.
Regie-uren omvatten de uren voorbereiding + verplaatsingsuren + uren ter plaatse.

 


3) LEVERINGSTERMIJN


De leveringstermijnen in de offerte zijn louter indicatief en hebben geen enkele contractuele waarde. De bouwheer kan slechts vordering instellen tot schadevergoeding of gedwongen uitvoering of ontbinding van de overeenkomst op grond van niet naleving van de leverings- of uitvoerings-termijn na aangetekende ingebrekestelling gericht aan de aannemer, waarin deze laatste kans krijgt de voorziene werken binnen de 8 werkdagen aan te vangen of verder te zetten zonder onderbreking. De aannemer mag zijn beroepen op omstandigheden onafhankelijk van zijn wil welke de termijn verlengen.

 


4) BETALING FACTUREN
Voorschotfacturen worden opgesteld bij aanvang en tijdens de werken en dienen steeds binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum te worden betaald. Om geldig te zijn moeten klachten binnen de acht dagen na factuurdatum geschieden per aangetekend schrijven.
Eindafrekening aan de hand van een vorderingsstaat wordt betaald binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum. De niet tijdig betaling van onze voorschotfacturen of tussentijdse facturen op de vervaldag verleent ons van rechtswege het recht de verdere uitvoering van de werkaanneming te staken zonder de klant enigerlei schadeloosstelling kan eisen.
Bij niet-betaling op de vervaldag is een intrest verschuldigd, zowel voor als na de dagvaarding, gelijk aan de wettelijke intrest, vermeerderd met 4% van rechtswege en zonder enige aanmaning, terwijl eveneens enige ingebrekestelling het factuurbedrag bij wijze van een forfaitaire schadevergoeding zal worden verhoogd met 10% met een minimum van 75€, dit alles onverminderd de aanmanings-,invorderings- of gerechtskosten.

 


5) WERFINRICHTING


Alle nodige werfinrichting die niet wordt vermeld in de offerte is ten laste van de klant. Toiletvoorzieningen, stroomgroepen, steigers, verticaal transport, beveiliging, afscherming, etc. . Tevens zijn alle taksen van de gemeente ten laste van de klant (ook als deze door stad/gemeente later worden verstuurd).
Alle mogelijke werfvoorzieningen zoals elektriciteit, water, … zijn ten laste van de klant. Indien deze niet aanwezig zijn zullen er hiervoor al dan niet bepaalde meerkosten worden aangerekend voor de nodige installaties.
Alvorens de installatie van kranen moet de klant de leidingen spoelen. De waterhardheid moet tussen 7 en 10 °F zijn.

 


6) STOCKAGE


De klant aanvaardt en verbindt er zich toe de nodige passende maatregelen te nemen opdat de uitvoerder, Parca bv, voorafgaand en tijdens de uitvoering van de opdracht, de te verwerken goederen kan stockeren bij de klant op de werf dan wel op of in het onroerend
goed van de klant in afwachting van de verwerking ervan. De klant zal als een goed huisvader zorgen voor een passende en adequate afsluiting van de werf of het onroerend goed. De te stockeren goederen betreffen deze noodzakelijk voor de uitvoering van de werken door de uitvoerder en maximaal deze hoeveelheden vermeld op de offerte en/of bestelbon. De aanvaarding van deze stockage van de goederen houdt geenszins in dat de eigendom van deze goederen is overgedragen naar de klant. In geval van vaststelling van beschadiging, verlies of diefstal verbindt de klant er zich toe de uitvoerder hiervan onverwijld in kennis te stellen.

 


7)AFSPRAKEN DERDE PARTIJEN


Alle afspraken met derde partijen, zoals het aanvragen van vergunningen bij de gemeente en politie kunnen niet ten onze laste gelegd worden. De klant verklaart zich akkoord om alle mogelijke kosten en andere boetes te dragen, deze zullen aan hem worden doorgerekend. Afspraken zoals toelatingen bij de buren voor het plaatsen van steigers of toegang tot de werkzone dient tijdig geregeld te worden en is dus de verantwoordelijkheid van de klant zelf. Indien het blijkt dat er tijdens de werken geen toelating van de derde partij wordt gegeven zal er een mogelijke schadevergoeding worden aangerekend. Verloren uren worden aangerekend aan 49€/ur excl btw en mogelijke andere schadevergoeding kan volgen indien de werken worden uitgesteld en afgelast.

 


8) SANITAIRE VOORZIENINGEN


De nodige sanitaire voorzieningen zijn ten laste van de klant. Indien de klant niet voor de sanitaire voorzieningen kan instaan, zullen wij genoodzaakt zijn een externe firma hiervoor aan te stellen. Deze kosten zullen integraal doorgerekend worden aan de klant.

 


9) GARANTIE


Productiegebreken van de artikelen die Parca verkoopt, geven geen recht op een vergoeding of garantie.
De garantie van de artikelen die door Parca worden verkocht zal niet van toepassing zijn als de klant zelf een interventie heeft uitgevoerd aan het gekochte artikel zonder dat hij hiervoor een schriftelijke voorafgaande toestemming van Parca had gekregen.
Alvorens de installatie van kranen moet de klant de leidingen spoelen. De waterhardheid moet tussen de 7 en 10 °F zijn.

 


10) PRIVACY


Conform de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens, geeft de klant uitdrukkelijk toestemming om de persoonlijke gegevens van de klant in een bestand te registreren en deze gegevens conform de genoemde wetgeving te verwerken.

 


11) NIETIGHEID


Elke bepaling van deze algemene voorwaarden die nietig, ongeldig of niet-uitvoerbaar wordt verklaard, heeft in geen enkel geval een invloed op de wettigheid, geldigheid of tegenwerpbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden, die volledig van kracht blijven.

 


12) BEVOEGDE RECHTBANK


Alleen de Rechtbanken van Gent zijn bevoegd voor alle geschillen en betwistingen, ook bij kortgeding. Indien de bouwheer collectieve schuldregeling aanvraagt, voorziene werken nog niet heeft opgestart, behoudt deze laatste zich het recht voor de keuze te maken tussen de ont binding van de overeenkomst, dan wel de uitvoering ervan te voorzien na het stellen van de nodige financiële waarborgen door de bouwheer in de vorm van een 100% bankgarantie. De aannemer zal zijn keuze schriftelijk kenbaar maken. Zo de bouwheer de gevraagde garantie niet kan leveren binnen de 14 dagen na verzoek daartoe, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden. In alle gevallen van ontbinding is de aannemer gerechtigd een schadevergoeding in rekening te brengen aan de bouwheer, onverminderbaar en forfaitair begroot op 25% van de aannemingssom.

​​

bottom of page